polityka prywatności

 

Partisan Anna Michalska z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników (zwanych dalej „Użytkowników”) serwisu internetowego http://www.partisan.pl/(zwanego dalej „Serwisem”) oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności Partisan Anna Michalska z siedzibą w Warszawie określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, a także wykorzystywania plików cookies w Serwisie.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest Partisan Anna Michalska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szarej 14/16, 00-420 Warszawa, numer NIP: 5341993039 (zwana dalej „Partisan Anna Michalska”).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Dane osobowe Użytkowników zbierane i przetwarzane są w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest niezbędne w celu:

 1. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
 2. kontaktowania się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczeniem przez Partisan Anna Michalska usług,
 3. zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez Partisan Anna Michalska drogą elektroniczną,
 4. wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa,
 5. statystycznych i archiwizacyjnych.

Partisan Anna Michalska przetwarza zgromadzone dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu (postępowanie rekrutacyjne).

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Partisan Anna Michalska gromadzi, wykorzystuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

 1. imię i nazwisko,
 2. płeć
 3. adres e-mail,
 4. adres zamieszkania bądź adres do korespondencji;
 5. kolor oczu,
 6. wzrost,
 7. wymiary biustu/klatki piersiowej, bioder oraz talii
 8. kolor włosów
 9. Waga
 10. wizerunek.

Dodatkowo, podczas korzystania z Serwisu serwery Partisan Anna Michalska w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Partisan Anna Michalska przetwarzana dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

ul

ZASADY GROMADZENIA, WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Partisan Anna Michalska zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO;
 2. dane osobowe Użytkowników Serwisu nie będą przez Partisan Anna Michalska udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
  1. a. Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  2. b. jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych bezpośrednio przez Partisan Anna Michalska;
  3. c. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych;
  4. d. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 3. dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone;
 4. dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Serwisu. Po upływie tego okresu dane osobowe Użytkowników zostaną usunięte.
PLIKI COOKIES
  1. Serwis wykorzystuje ciasteczka (zwane „cookies”), czyli pliki tekstowe, które Serwis zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Dzięki nim Serwis może „rozpoznawać” Użytkownika przy ponownym połączeniu. W ciasteczkach znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności te wymagające autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach Serwisu. Zawartość plików cookies nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
  2. W ramach Serwisu stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje ciasteczek:
   1. a. „niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach danej strony internetowej;
   2. b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
   3. c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
   4. d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  3. 3. Partisan Anna Michalska przechowuje ciasteczka w celu:
   1. a. lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz usprawniania sposobu ich działania;
   2. b. poprawiania wydajności Serwisu;

4. Użytkownik może za pomocą ustawień przeglądarki akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies, a także usuwać już istniejące. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania plikami cookies znaleźć można korzystając z odpowiedniej zakładki w przeglądarce internetowej. 5. Wyłączenie niektórych lub wszystkich plików cookies może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu.

POZOSTAŁE PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
   1. 1. Każdy Użytkownik ma prawo:
    1. a. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Partisan Anna Michalska,
    2. b. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Partisan Anna Michalska dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe,
    3. c. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych,
    4. d. żądania usunięcia danych osobowych,
    5. e. żądania wydania kopii danych osobowych,
    6. f. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
    7. g. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
   2. 2. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie spółki, tj. pod adresem: Partisan Anna Michalska z siedzibą w Warszawie, ul. Szara 14/16, 00-420 Warszawa.
   3. 3. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika wniosku:
    1. a. osobiście w siedzibie spółki (Partisan Anna Michalska spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szara 14/16, 00-420 Warszawa),
    2. b. drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Partisan Anna Michalska,
    3. c. za pomocą poczty elektronicznej na adres: ania@partisan.pl

4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych tj.

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Partisan Anna Michalska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Partisan Anna Michalska.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do tego jak chronione są dane osobowe Użytkowników Serwisu prosimy o kontakt z Partisan Anna Michalskana adres: ania@partisan.pl